ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายปิยพงษ์ มณีศรี

พ.ศ. 2519 – 2522

2

นายเสนอ    มีใจดี   

พ.ศ. 2522 – 2525

3

นายศีลธรรม     อดิศักดิ์

พ.ศ. 2525– 2535

4

นายบุญเกื้อ อ่อนโพธิ์แก้ว

พ.ศ. 2534 – 2541

5

นางสาวรัตนา    อรรคนิตย์

พ.ศ. 2541 – 2543

6

นายถวิล     ศรีใจงาม    

พ.ศ. 2543 – 2544

7

นางสาวสุณีย์     จันทนานุวัฒน์ 

พ.ศ. 2544 – 2551

8

นายประยูร      สุธาบูรณ์          

พ.ศ. 2551 – 2556

9

นายพงศกร   พูลสมบัติ

พ.ศ. 2556 -2560

10

นายเจริญ พรหมมา

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

HOME