1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. วิสัยทัศน์

 

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) อุดมสิทธิศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)  Udomsittisuksa
ตราประจำโรงเรียน เป็นตรารูปเจดีย์สามองค์อยู่ภายในวงกลม
อักษรย่อ  อ.ส.ศ. เป็นอักษรย่อมาจากคำว่า     “อุดมสิทธิศึกษา”
ความหมายของชื่อโรงเรียน อุดมสิทธิศึกษา  อ่านว่า  อุ – ดม – สิท – ธิ – ศึก – ษา
  อุดมสิทธิ            มาจากชื่อท่านพระครูอุดมสิทธาจารย์
  ศึกษา               แปลว่า     การเรียน   การหาความรู้
  อุดมสิทธิศึกษา    แปลว่า     แหล่งศึกษาที่มาจากท่านพระครูอุดมสิทธาจารย์
ที่ตั้ง 161/1  หมู่  3 ตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่ 44  ไร่  20  ตารางวา
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสหศึกษา
ระดับที่เปิดสอน ม.1 – ม.6
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนุบรี
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ
สีประจำโรงเรียน  เหลือง – ดำ
  สีเหลือง      หมายถึง   คุณธรรม
  สีดำ          หมายถึง   ความมั่นคงหนักแน่น
ธงประจำโรงเรียน เป็นธงสีเหลือง – ดำ  (สีเหลืองอยู่บน  สีดำอยู่ล่าง)
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเอื้องผึ้ง
ปรัชญาของโรงเรียน สุโข   ปัญญา   ปฏิลาโภ    (ปัญญาก่อให้เกิดสุข)
ศูนย์รวมจิตใจ  พระครูอุดมสิทธาจารย์    (หลวงพ่ออุตตมะ)
คำขวัญโรงเรียน สามัคคี    มีวินัย    ใฝ่ศึกษา   จรรยางาม

 

HOME

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักมาตรฐานสากล

2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน ตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล

5. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่ง

4. สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5. หลักสูตรสถานศึกษาผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้และทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. สร้างและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

6. สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

7. สร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

8. ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา

 

 

 

HOME

next
prev