โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังขละบุรี  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๑๙  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ)  เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการามรักษาการเจ้าอาวาสวัดสมเด็จในขณะนั้น  ได้มอบที่ดินของวัดสมเด็จจำนวน  ๔๔ ไร่  ๒๐  ตารางวา  ให้กรมสามัญศึกษา ระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อสร้างโรงเรียนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๘  และเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๑๙   เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙   มีนักเรียน  ๒๒  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  ๙  คน นักเรียนหญิง  ๑๓  คน  โดยขออาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านวังกะ และมี  นายปิยะพงษ์   มณีศรี  เป็นครูใหญ่คนแรก

            ปีงบประมาณ ๒๕๒๑  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  จากกรมสามัญศึกษาให้ก่อสร้างอาคารแบบ  ๒๑๖ ค.  จำนวน ๑  หลัง   แต่ไม่สามารถสร้างได้เพราะอาคารเป็นคอนกรีต  จึงขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. ๒๕๒๒  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นายเสนอ   มีใจดี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๒๔  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  เมื่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้วที่ตั้งโรงเรียนเดิมจะถูกน้ำท่วมทั้งหมด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้จัดสรรที่ก่อสร้างอาคารทดแทนดังนี้

                 ๑. พื้นที่บริเวณโรงเรียน   จำนวน  ๔๔  ไร่  ๒๐   ตารางวา จำนวน  ๑  แปลง

                 ๒.  อาคารเรียนถาวรแบบ  ๒๑๖ ค. ๑๒  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง

                 ๓.  อาคารชั่วคราว   ๓  ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง

                 ๔.  บ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา จำนวน ๓ หลัง

                 ๕. บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง

                 ๖.  เรือนเพาะชำ  (ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเกษตร) จำนวน ๑ หลัง

                 ๗. ส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน  ๘  ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง

                 ๘. สนามบาสเกตบอลแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ สนาม

                 ๙.  เสาธง จำนวน  ๑  ต้น

 • พ.ศ. ๒๕๒๖  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นายศีลธรรม  อดิศักดิ์เดชามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗  โรงเรียนได้ย้ายมาทำการสอนที่ปัจจุบันและเสร็จสมบูรณ์ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน  คือ  หมู่ที่  ๓   ตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี

                 ปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ.๓๓   จำนวน ๑ ชุด

                 ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗  จำนวน ๑ หลัง

                 ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนแบบมาตรฐานจำนวน ๑ หลัง

 • พ.ศ.  ๒๕๓๔  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้   นายบุญเกื้อ   อ่อนโพธิ์แก้ว   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                 ปีงบประมาณ  ๒๕๓๕ก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ    ฝ.๓๓  จำนวน  ๑  ชุด

                 ปีงบประมาณ  ๒๕๓๙ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ล.  จำนวน  ๑ หลัง(๑๒ ห้องเรียน)

 • พ.ศ. ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง   นายบุญเกื้อ  อ่อนโพธิ์แก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๑   กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นางสาวรัตนา  อรรคนิตย์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

                 ๑.  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม

                 ๒.  เพิ่มเติมห้องใต้อาคารเพื่อใช้เป็นห้องทำการ  วิชาการ  ธุรการ  

                 ๓.  ทำป้ายชื่อโรงเรียน

 • พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้  นายถวิล  ศรีใจงาม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

                 ๑. ปรับปรุงสวนหน้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

                 ๒. สร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารฝึกงานและอาคารเรียน ๒

                 ๓.ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล

                 ๔. ปรับปรุงพื้นคอนกรีตหน้าห้องน้ำนักเรียนชาย หญิง

 • พ.ศ. ๒๕๔๔   กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นางสาวสุณีย์ จันทนานุวัฒน์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มีคำสั่งให้  นางสาวสุณีย์  จันทนานุวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม จำนวน  ๑   หลัง

๒. ก่อสร้างห้องส้วมแบบมาตรฐาน ๔  ที่นั่ง  จำนวน  ๑  หลัง

๓. ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน  จำนวน ๑ หลัง

๔. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้านพักครู

๕. ปรับปรุงซ่อมแซม (เปลี่ยนหลังคา) อาคารเรียน  ๑

๖. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๑ ห้อง

 • พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  มีคำสั่งให้ นายประยูร   สุธาบูรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

๑. ก่อสร้างห้องพยาบาล จำนวน ๑ ห้อง

๒. ก่อสร้างห้องสวัสดิการ จำนวน ๑ ห้อง

๓. ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านประตู ๒

๔. ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน

๕. ก่อสร้างเสาธง

๖. ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

๗. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศิลปวัฒนธรรม

๘. ก่อสร้างโรงเก็บรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ หลัง

๙. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  จำนวน  ๑  หลัง

๑๐. บ้านพักรีสอร์ท จำนวน  ๒ หลัง

๑๑. ห้องเรียนรวม จำนวน ๑ ห้อง

๑๒. ห้องน้ำนักเรียน จำนวน ๒ หลัง

๑๓. ปรับปรุงห้องวิชาการ จำนวน ๑ ห้อง

๑๔. ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ จำนวน ๑ ห้อง

๑๕. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ห้อง

๑๖. อาคารชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง

๑๗. ศาลารูปหล่อหลวงพ่ออุตตมะ

๑๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

๑๙.บ้านพักเด็กบ้านไกล จำนวน ๑  หลัง

๒๐.ต่อเติมห้องเรียน อาคารเรียน ๒ จำนวน ๒ ห้อง

๒๑.ปรับปรุง ซ่อมแซม วงจรไฟฟ้าอาคารเรียน ๑       

 • พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง       
 • พ.ศ. ๒๕๕๖   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายประยูร สุธาบูรณ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และแต่งตั้งให้ นายพงศกร  พูลสมบัติ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

๑. โรงจอดรถยนต์ จำนวน ๑ หลัง

๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต       

๓. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑ จำนวน    ๒     ห้อง

๔. ปรับปรุงโรงอาหาร ที่วางอาหาร และปูพื้นกระเบื้อง

๕. ซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน ๕ หลัง

๖. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ ห้อง

๗. พัฒนาห้อง Samsung SMART LEARNING CENTER จำนวน  ๑ ห้อง

๘. เปลี่ยนหลังคาบ้านพักนักเรียน จำนวน  ๑ หลัง

๙. ขยายห้องพยาบาล จำนวน ๑ ห้อง

๑๐.ขยายห้องพัสดุ จำนวน ๑ ห้อง

๑๑.ขยายถนนโรงเรียน

๑๒.สร้างหอสมุดหลวงพ่ออุตตมะและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ หลัง                    

๑๓.สร้างบ้านพักครู  จำนวน ๓ ห้อง

๑๔.เปลี่ยนหลังคาบ้านพักครู จำนวน ๖ หลัง

๑๕. ทำขอบถนนแนวจราจรโรงเรียน

๑๖. ปรับปรุงห้องสำนักงานอาคารสถานที่ จำนวน ๑ ห้อง

๑๗. ปรับปรุงโรงจอดรถนักเรียน

๑๘. ปูพื้นกระเบื้องอาคาร ๑ และ อาคาร ๒

๑๙. สร้างบ้านพักนักเรียน จำนวน ๔ ห้อง

๒๐. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๒ จำนวน ๓ ห้อง

๒๑. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ห้อง

๒๒. ปรับปรุงโรงฝึกงาน จำนวน ๒ ห้อง

๒๓. ปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน ๑ ห้อง

๒๔. ปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๑ ห้อง

๒๕. ปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ ห้อง

๒๖. ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑ ห้อง

๒๗. ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน ๑  ห้อง

๒๘. ปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร

๒๙. ปรับปรุงขยายโรงอาหาร

๓๐. ปรับปรุงทาสีหอประชุม

๓๑ ปรับปรุงทาสีสนามกีฬา

 • พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเจริญ พรหมมา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาในปัจจุบัน ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

                  ๑. ปรับปรุงร่องระบายน้ำหน้าอาคาร ๒ 
                  ๒. ปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านพักนักเรียน
                  ๓. ซ่อมแซมพัดลมห้องเรียน  
                  ๔. สร้างแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน   จำนวน  ๑  หลัง
                  ๕. สร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย   จำนวน  ๑  หลัง
                  ๖. สร้างห้องเรียนพิเศษ 
                  ๗. สร้างห้องเรียนชั่วคราว
                  ๘. ปรับปรุงถนนบริเวณหน้าอาคาร ๒

 • ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

                    ๑.อาคารห้องเรียนพิเศษ
                    ๒.ห้องเรียนชั่วคราว ๕ ห้อง
                    ๓.สร้างหอพักนักเรียน ร่วมกับมูลนิธิ วันสกาย
                    ๔.สร้างห้องStudyroom บริจาคโดย มูลนิธิ Perfect life
                    ๕.พัฒนาสนามตะกร้อ
                    ๖.ปรับปรุงถนนบริเวณหน้าอาคาร ๒
                    ๗.พัฒนาพื้นที่ทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
                    ๘.อาคารบ้านพักครู ๘ ครอบครัว
                    ๙.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคาร ๑

 • ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้ 
                     ๑.สร้างโรงจอดรถนักเรียนอุดมสิทธิศึกษา
                     ๒.สร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา (อาคารผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา)
                     ๓.ปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียน(ประตู๑)
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้
                     ๑. สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง (อาคาร ๓)
                     ๒. สร้างหอพักนักเรียน
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้
                     ๑. ปรังปรุงถนนหน้าอาคาร ๓
                     ๒. ปรังปรุงอาคารผ้าป่า