มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/udsacth/domains/uds.ac.th/public_html/images/2556-04-15/
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสาร

 

ดาวโหลด 

 

 ตราโรงเรียน
 Ulead videostudio 2
 วีดีโอเยี่ยมบ้านสัญจร รร อุดมสิทธิศึกษา
 แบบบันทึกการแจ้งซ่อม
 ไฟล์รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 แบบฟอร์มการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการปี 2560
 ตัวอย่างรายงานประจำเดือน  
 แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน
 โครงการห้องเรียนสีขาว

 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ศิลปหัตถกรรม 67

 

 คู่มือการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงิานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

 

 คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงิานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

 

 

 คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงิานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

 

 

 แนวทางปฏิบัติโครงการอบรมครูรูปแบบครบวงจร

 

 

 แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการโครงการ

 

 

ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน

10 ธ.ค. 56 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537