ข้อมูลครูและบุคลากร

Untitled-2

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

 

1.1นายชาตกลพล สมยาภกด

 

2นางสาวลดดาวลย  รกษวงษ

3นายสวทย ทองขาว

4นางสาวณฐชา ชมภพงษ

5นายชยศกด ภมล

6นายธงชย สงขวภาส

7นายศษฏฐกานต โพธชา

8.1นางสาวสภาวด  สงขสถาพร

 8.2นางสาวชตมา ใจคลาย

9.2นางสาวนรศรา  สขมา

 14นายชต ปญญาพระพงศ

15นางสาวฉววรรณ  เอยมพญา

16นางสาวสพรรณ แสนจ

17นางสาวสมญญา มณงาม

18นางสาวอจรยา แนนทรพย

20นางสาววไล วงษจนทร

21นายอดล ดอราแม

23นางสาวสมณ ตนกนยา

22นายณฐพงศ ปยะวงศวฒนา

24นางสาวสพตรา อดอน

26นางสาวดนยา ไชยนำออม

25พงศธร การกสขวธ

27นายธรเดช ทองศรสข

28.1นางสาวศรพร สามบญศร

28.2นายจกร ศลานล

29นางสาวเพชรชมพ อนทปทม

28.3นางสาวจฑาทพย อภภชผองใส

30นายสมเกยรต ศรสงข

31นางสาวอรญญาพร ไพธพนธ

32นางสาวปารชาต ตระทอง

33นางสาวอมมกา แสนสวรรณ

34นางสาวนตยา ผาเนตร

35นางสาวดวงพร ลแฮ

36นางสาวชวตา บญถนอม


37นางสาวธวลยลกษณ กาญจนบตร

39นางสาวรชชนนท ชยรกเกยรต

41นายวารนทร  ทองผามณรตน

42นายเอกลกษณ พรหมมา

43นางสาวนนทนภส พรพชญานนทร

44นางสาวณฐกาญจน จานแกว2

50นางสาวมทนา สดำ

46นางสาวกชกร สฤทธ

48นางสาวขวญเรอน แกวสวสด

49นางสาวรงดาว  สดำ

 52นายพนต จนทนา

 53นายสรชย สงขจรส

 54นางสาวอารย กงมณ

 

 

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537