กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

<<<กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>>

 

 วิสัยทัศน์
       -พัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 มาตรฐานการเรียนรู้