กลุ่มบริหารทั่วไป

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

 
นายสุวิทย์     ทองขาว

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนภาคีเครือข่าย

 

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานสารบรรณโรงเรียน

    
 

 

งานธุรการ/งานพัสดุสำนักงาน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป

..

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537