ด้านนักเรียน๑.นายมนัส  เพชรสุข  ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

๒.นางสาวปฏิมาภรณ์  ไทรสังขธิติชัย  ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

๓.นายมนัส  เพชรสุข  ได้รับรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและนำชื่อเสียง
มาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๒

๔.นางสาวปฏิมาภรณ์  ไทรสังขธิติชัย  ได้รับรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น
และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๓

๕.นางสาวปฏิมาภรณ์   ไทรสังขธิติชัย  ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและค่านิยมไทย จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

๖.นายมานพ  สังขละบริบูรณ์  ได้รับรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

๗.นายณัฐพงษ์  สุขวิสิฏฐ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดคำขวัญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓

๘.นางสาวกุหลาบ  เครือสุวรรณ, นางสาวไพรวรรณ  โชติชัยกร, นางสาวชะพลาโซ  -, นายเก่ง –
และเด็กชายเอกรัตน์  สังขจรัส  ได้รับรางวัลผู้ที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม  
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๓ จากกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม

.เด็กชายเอกรัตน์  สังขจรัส  ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมป์  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๔

๑๐.เด็กชายเอกรัตน์  สังขจรัส  เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

และค่านิยมไทยประจำปี ๒๕๕๓  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและได้รับรางวัลนักเรียนดี

เด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

๑๑.เด็กชายเอกรัตน์  สังขจรัส  ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิสงเคราะห์ผู้กระทำความดี

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537