ด้านสถานศึกษา๑.โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

๒.โรงเรียนต้นแบบตามโครงการ “๑ อำเภอ  ๑ โรงเรียนในฝัน”ประจำปี ๒๕๕๒

๓.รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบสามประสบ เพื่อจัดการศึกษาในพื้นที่สูง

   และถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย – พม่า “ หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๕๑

๔.รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบสามประสบ เพื่อสร้างโอกาส
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ” ประจำปี ๒๕๕๒

๕.รางวัลเหรียญทองแดง นวัตกรรมการบริหารจัดการรูปแบบสามประสบ
เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส “หนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม”  ประจำปี ๒๕๕๓

๖.ได้รับการยกย่องให้เป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
   ภายใต้โครงการ “เมืองไทย เมืองคนดี” ประจำปี ๒๕๕๓ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

๗.สถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์
“รั้วโรงเรียน” นโยบายด้านภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug-Free) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘.รางวัลสถานศึกษาดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและค่านิยมไทย ประจำปี ๒๕๕๒ จากสำนักงานวัฒนธรรม  จังหวัดกาญจนบุรี

๙.ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประเภทองค์กรที่ส่งเสริมด้านศาสนา  ศิลปะ 

วัฒนธรรม  จากกระทรวงวัฒนธรรม  ประจำปี ๒๕๕๔

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537