กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวดนยา ไชยน้ำอ้อม

ตำแหน่ง ครู

  

-หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
  -หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย
-หัวหน้างาน ๑ โรงเรียน ๑ ระบบ
  -หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย
-หัวหน้างานศูย์วัฒนธรรม
 

 

 

- หัวหน้างานส่งเสริม พัฒนาวินัย

คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

 

 

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

งานแผนงานกิจการนักเรียน

 

งานสารบรรณ

งาน TO BE NUMBER ONE

งานประเมินผลกลุ่มงาน

 

งานพัสดุสำนักงาน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งาน ๑ โรงเรียน ๑ ระบบ

ห้วหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 

 

งานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและวินัย

 

 

งานป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน

งานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย

 

 

 

 

 

หัวหน้างานประเมินผลกลุ่มงาน

งานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย

 

 

งานศูนย์วัฒนธรรม

 

งานศูนย์วัฒนธรรม