กลุ่มบริหารวิชาการ

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้าโรงเรียนมาตราฐานสากล

หัวหน้างานพัฒนาการจัดการเรียนรู้

หัวหน้างานนิเทศภายใน

หัวหน้างานพัฒนาส่งเสริมวิชาการ

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

 

 

หัวหน้างานประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ

งานวัดผลประเมินผลการเรียน

งานห้องสมุด

 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ

งานวัดผลประเมินผลการเรียน

งานสำมะโนและการรับนักเรียน

 

งานโรงเรียนมาตราฐานสากล

 


งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

งานวิจัยในชั้นเรียน

 

งานส่งเสริมนวัฒกรรมและเทคโนโลยี

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้างานแนะแนว

 

งานแนะแนว

หัวหน้างานห้องสมุด

 

งานโสตทัศนูปกรณ์

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537