กลุ่มบริหารบุคลากร

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

   

-หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
     -หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง

หัวหน้างานทะเบียนและสถิติบุคคล

งานหลักฐานปฏิบัติราชการ

 

งานสถิติบุคคล

หัวหน้างานประเมินผลการดำเนินงาน

งานพัฒนาบุคลากร

งานสร้างขวัญและกำลังใจ

 

 

งานทะเบียนประวัติบุคคล

งานหลักฐานปฏิบัติราชการ

งานประเมินผลการดำเนินงาน

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537