ประวัติโรงเรียน

 

    โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังขละบุรี   สังกัดกองการมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่  17 มกราคม 2519 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระราชอุดมมงคล  (หลวงพ่ออุตตมะ)      เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม     รักษาการเจ้าอาวาสวัดสมเด็จในขณะนั้น   ได้มอบที่ดินของวัดสมเด็จจำนวน 44 ไร่ 20  ตารางวา  ให้กรมสามัญศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ   เพื่อสร้างโรงเรียนเมื่อ  พ.ศ.  2518  และเปิดเรียนปีการศึกษา 2519  เมื่อ 1  มิถุนายน   2519   มีนักเรียน  22  คน   แยกเป็นนักเรียนชาย   9   คน   นักเรียนหญิง  13 คน   โดยขออาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านวังกะ   มี นายปิยะพงษ์   มณีศรี  เป็นครูใหญ่คนแรก

    ปีงบประมาณ 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณ  จากกรมสามัญศึกษาให้ก่อสร้างอาคารแบบ   
       216 ค.  จำนวน 1  หลัง   แต่ไม่สามารถสร้างได้เพราะอาคารเป็นคอนกรีต   จึงขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษา
     ในปี  พ.ศ.   2522  กรมสามัญศึกษามีคำสั่ง ให้ นายเสนอ   มีใจดี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
     ในปี  พ.ศ.   2524   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
        เมื่อสร้างเขื่อน เสร็จแล้วที่ตั้งโรงเรียนเดิมจะถูกน้ำท่วมทั้งหมด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงได้จัดสรร

        ที่ก่อสร้างอาคารทดแทนดังนี้
    1.  พื้นที่บริเวณโรงเรียน   จำนวน  44  ไร่  20   ตารางวา               จำนวน  1  แปลง            
    2.  อาคารเรียนถาวรแบบ 216 ค. 12  ห้องเรียน                           จำนวน  1  หลัง

    3.  อาคารชั่วคราว   3  ห้องเรียน                                              จำนวน  1  หลัง
    4.  บ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา                                           จำนวน  3   หลัง
    5.  บ้านพักภารโรง                                                                จำนวน  1   หลัง
    6.  เรือนเพาะชำ  (ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเกษตร)                            จำนวน  1  หลัง
    7.  ส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน  8  ที่นั่ง                                      จำนวน  1  หลัง
    8.  สนามบาสเกตบอลแบบมาตรฐาน                                         จำนวน  1  สนาม
    9.  เสาธง                                                                           จำนวน  1  ต้น
     ในปี   พ.ศ.  2526  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นายศีลธรรม  อดิศักดิ์เดชา   มาดำรง
        ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     ในปีการศึกษา   2527   โรงเรียนได้ย้ายมาทำการสอนที่ปัจจุบันและเสร็จสมบูรณ์ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน  คือ 
        หมู่ที่  3  ตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี

     ปีงบประมาณ  2529       ก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ.33        จำนวน 1  ชุด
     ปีงบประมาณ  2530       ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27        จำนวน 1 หลัง
     ปีงบประมาณ  2531       ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน    จำนวน 1 หลัง (6 ที่นั่ง)
     ในปี พ.ศ.  2534  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้   นายบุญเกื้อ   อ่อนโพธิ์แก้ว   มาดำรง
       ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     ปีงบประมาณ   2535      ก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ    ฝ.33    จำนวน  1  ชุด
     ปีงบประมาณ   2539      ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล.      จำนวน  1  หลัง (12 ห้องเรียน)
     ในปี พ.ศ. 2540  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง   นายบุญเกื้อ  อ่อนโพธิ์แก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
     ในปี พ.ศ. 2541   กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้   นางสาวรัตนา   อรรคนิตย์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และ
       ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

    1.  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม
    2.  เพิ่มเติมห้องใต้อาคารเพื่อใช้เป็นห้องทำการ  วิชาการ  ธุรการ   
    3.  ทำป้ายชื่อโรงเรียน
     ในปี พ.ศ. 2543  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้   นายถวิล   ศรีใจงาม   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และ
       ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

    1. ปรับปรุงสวนหน้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
    2. สร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารฝึกงานและอาคารเรียน 2
    3. ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล
    4. ปรับปรุงพื้นคอนกรีตหน้าห้องน้ำนักเรียนชาย หญิง
     ในปี พ.ศ.  2544   กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ นางสาวสุณีย์   จันทนานุวัฒน์   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
       โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา   

     ในปี พ.ศ. 2547  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  มีคำสั่งให้  
       นางสาวสุณีย์  จันทนานุวัฒน์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
       และได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

    1. ก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม             จำนวน        1       หลัง
    2. ก่อสร้างห้องส้วมแบบมาตรฐาน 4  ที่นั่ง        จำนวน        1      หลัง
    3. ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน                            จำนวน       1      หลัง
    4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าบ้านพักครู
    5. ปรับปรุงซ่อมแซม (เปลี่ยนหลังคา) อาคารเรียน  1
    6. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จำนวน    1    ห้อง
     ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  มีคำสั่งให้  
        นายประยูร   สุธาบูรณ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  จนถึงปัจจุบัน
        และได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนดังนี้
    1. ก่อสร้างห้องพยาบาล                      จำนวน     1       ห้อง
    2. ก่อสร้างห้องสวัสดิการ                     จำนวน     1       ห้อง
    3. ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านประตู 2
    4. ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
    5. ก่อสร้างเสาธง
    6. ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ชั่วคราว)
    7. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพในสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
    8. ก่อสร้างโรงเก็บรถจักรยานยนต์        จำนวน      1      หลัง
    9. ทาสีอาคารเรียนและรั้วโรงเรียน    
    10. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม
    11. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน
    12. ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์
    13. ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมโรงอาหาร
    14. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์
    15. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา
    16. ปรับปรุงห้องเรียนชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์  และวิทยาศาสตร์กายภาพ
    17. ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
    18. ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

   ทำเนียบผู้บริหาร

    1. นายปิยพงษ์        มณีศรี            พ.ศ. 2519 – 2522
    2. นายเสนอ           มีใจดี             พ.ศ. 2522 – 2525
    3. นายศีลธรรม       อดิศักดิ์           พ.ศ. 2525 – 2534
    4. นายบุญเกื้อ        อ่อนโพธิ์แก้ว    พ.ศ. 2534 – 2541
    5. นางสาวรัตนา      อรรคนิตย์        พ.ศ. 2541 – 2543
    6. นายถวิล            ศรีใจงาม         พ.ศ. 2543 – 2544
    7. นางสาวสุณีย์      จันทนานุวัฒน์   พ.ศ. 2544 – 2551
    8. นายประยูร         สุธาบูรณ์         พ.ศ.  2551 - 2556
    9. นายพงศกร        พูลสมบัติ        พ.ศ. 2556 - 2561
    10. นายเจริญ        พรหมมา         พ.ศ. 2561 - ถึงปัจจุบัน


 ภาพลักษณ์โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ตราประจำโรงเรียน               เป็นตรารูปเจดีย์สามองค์อยู่ภายในวงกลม
อักษรย่อของโรงเรียน            อ.ส.ศ.  เป็นอักษรย่อมาจากคำว่า     “อุดมสิทธิศึกษา”
ความหมายของชื่อโรงเรียน     อุดมสิทธิศึกษา  อ่านว่า  อุ – ดม – สิท – ธิ – ศึก – ษา
                                        อุดมสิทธิ    มาจากชื่อท่านพระครูอุดมสิทธาจารย์
                                        ศึกษา               แปลว่า     การเรียน   การหาความรู้
                                        อุดมสิทธิศึกษา    แปลว่า       แหล่งศึกษาที่มาจากท่านพระครูอุดมสิทธาจารย์
สีประจำโรงเรียน                   เหลือง – ดำ
                                        สีเหลือง             หมายถึง   คุณธรรม
                                        สีดำ                  หมายถึง   ความมั่นคงหนักแน่น
ธงประจำโรงเรียน                 เป็นธงสีเหลือง – ดำ  (สีเหลืองอยู่บน  สีดำอยู่ล่าง)
สถานที่ตั้ง                          161/1  หมู่  3 ตำบลหนองลู   อำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี
เนื้อที่                                44  ไร่  20  ตารางวา
ดอกไม้ประจำโรงเรียน          ดอกเอื้องผึ้ง
ปรัชญาของโรงเรียน             สุโข   ปัญญา   ปฏิลาโภ    (ปัญญาก่อให้เกิดสุข)
คำขวัญโรงเรียน                  สามัคคี    มีวินัย    ใฝ่ศึกษา       จรรยางาม
ศูนย์รวมจิตใจ                     พระครูอุดมสิทธาจารย์    (หลวงพ่ออุตตมะ)
ประเภทโรงเรียน                  เป็นโรงเรียนสหศึกษา
ระดับที่เปิดสอน                   ม.1 – ม.6
สังกัด                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537