วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
    โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  ได้จัดวางทิศทางองค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของโรงเรียนไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vission)

            เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

          1.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักมาตรฐานสากล
          2.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล
          5.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

เป้าประสงค์ (Goals) 

          1.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักมาตรฐานสากล
          2.ผู้เรียนมีสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4.กระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล
          5.หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

  เป้าหมาย (Goal)    

          1.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักมาตรฐานสากล
          2.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่ง
          4.สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          5.หลักสูตรสถานศึกษาผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา

 กลยุทธ์ (Strategies)    

          1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

          2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          3.พัฒนาครูและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล
          5.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537