ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสาร

 

ดาวโหลด 

 

 ตราโรงเรีย

 Ulead videostudio 2

 วีดีโอเยี่ยมบ้านสัญจร รร อุดมสิทธิศึกษา

 ไฟล์รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 แบบฟอร์มการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการปี 2560

 ตัวอย่างรายงานประจำเดือน

 

 แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน

 โครงการห้องเรียนสีขาว

 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ศิลปหัตถกรรม 67

 

 คู่มือการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงิานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

 

 คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงิานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

 

 คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงิานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

 

 แนวทางปฏิบัติโครงการอบรมครูรูปแบบครบวงจร 

 

 แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการโครงการ 

 

 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบที่ 1 

 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแบบที่ 2 

 แบบฟอร์ม plc 1/2561 

 แบบบันทึกการแจ้งซ่อม 2561

 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537