กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย


 
วิสัยทัศน์
อ่านออก เขียนได้ ใช้เป็น เน้นวิเคราะห์ ไพเราะทางภาษา เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ ภายในปี 2557
 
พันธกิจ
พัฒนาความรู้ ทักษะของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร ชื่มชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ
 
เป้าประสงค์
จัดการเรียนการสอน มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนาธรรมทางภาษา
 
กลยุทธ์
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537