กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 


กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์
     มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ การนำความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตและศึกษา การมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ภายในปี ๑๕๕๗
 
พันธกิจ
     1. จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ความต้องการของนักเรียนและชุมชน
     2. พัฒนาระบบบริหารกลุ่มสาระ และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
     3. พัฒนานักเรียน และบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
เป้าประสงค์
     นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์สมารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
กลยุทธ์
     1. พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     2. การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
     3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
     4. การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
 
คำขวัญ
     เก่งคณิต คิดวางแผน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537