กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

<<<กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>>

 

 วิสัยทัศน์
       -พัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 มาตรฐานการเรียนรู้

 • สาระที่ 1: การดำรงชีวิตและครอบครัว
 •       มาตรฐาน ง 1.1 : เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
 •       มาตรฐาน ง 1.2 : มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่มการแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน
 • สาระที่ 2 : การอาชีพ
 •       มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
 • สาระที่ 3 : เทคโนโลยี
 •       มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิด อย่างมีระบบ ในการออกแบบ สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม โลกของงาน และอาชีพ
 • สาระที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 •       มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 • สาระที่ 5 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
 •       มาตรฐาน ง 5.1: ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหาการสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต อย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537