กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์


 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     การเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จัดการเรียนการสอนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การคิดแบบมีเหตุผลเรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ต่อวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักความเป็นวัฒนธรรม ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นค้นหาผลงานเพื่อสื่อศักยภาพ ความสามารถด้วยผลงานเห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีทักษะความชำนาญ ทักษะกระบวนการคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์งานของตนเองต่อจินตนาการมีสุนทรียภาพเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
     1. ผู้เรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ด้วยการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537