กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม
3. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
 
เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และมีคุณธรรม
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาร้อยละ 80 ทุกรายวิชา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537