กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
 
เป้าประสงค์
1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนเป็นผู้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. นักเรียนเป็นผู้ที่มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537