กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่

 

หัวหน้ากลู่มบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานบริการอาคารประกอบ

 

  

หัวหน้างานบริการอาคารเรียน

หัวหน้างานบริการห้องเรียน

หัวหน้างานบริการห้องบริการ

หัวหน้างานบริการห้องพิเศษ

หัวหน้างานบริการน้ำดื่ม

หัวหน้างานบ้านพักนักเรียน

หัวหน้างานเวรยามและรักษาความปลอดภัย

 

 

งานแผนงานอาคารสถานที่

งานบริการห้องเรียน

งานบริการห้องบริการ

งานบริการห้องพิเศษ

งานบริการน้ำดื่ม

งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย

หัวหน้างานประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ

งานสารบรรณ

 

 

 

งานพัสดุสำนักงาน

งานประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ

งานบริการอาคารประกอบ

 

 

 

   

 

งานบริการอาคารเรียน

งานบริการห้องเรียน

งายบริการห้องบริการ

งานบริการห้องพิเศษ

 

งานบ้านพักนักเรียน

   

 

งานบ้านพักนักเรียน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537