วีดีทัศน์โรงเรียน

วีดีทัศน์การประกอบอาชีพ

เรื่องที่ 1 ส่งเสริมการสอนอาชีพในโรงเรียนเรื่องที่ 2
เด็กไร้รัฐ (ด้อยโอกาส)เรื่องที่ 3
no land childrenเรื่องที่ 4
อาชีพประมงเรื่องที่ 5
ไม้กวาดดอกหญ้าเรื่องที่ 6
นิทรรศการอาชีพหนังสั้นผีมือนักเรียน


เรื่องที่ 7
ยายจ๋าเรื่องที่ 8 เฮฮ่ามานี แปลงกายเพื่อ BB

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537