กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์ ภาษาต่างประเทศ

     - รอการบันทึก
 
วิสัยทัศน์
      ในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
 
พันธกิจ
     1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพตามความถนัด ตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศ