บุคลากรกลุ่มงานสำนักงาน

<<<<<บุคลากรกลุ่มงานสำนักงาน>>>>>

กชกร นางสาวกชกร  สุฤทธิ์


งานธุรการ/งานพัสดุสำนักงาน

สุรชัย

นายสุรชัย สังขจรัส

 

 

 

 .....................

งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

 

......................... 

งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

 

................

งานบริการอาคารเรียน

ซีล๊า

นางชีลา  -

 

งานบริการอาคารเรียน

   
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537