บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ>>>>>

สุภัตรา อุด 

นางสาวสุพัตรา  อุดอิน

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

สุภาวดี

นางสาวสุภาวดี   สังขสถาพร

 

ชีวิตา

นางสาวชีวิตา   บุญถนอม

 

นางสาวหัชศต์ฌล ผาติพัศนันท์

 

ชลัชธารา แสนตรามาส

นายชลัธธารา  แสนตรามาส 

 

นางสาวสุจิตรา       สิงห์บุบผา

รัชดากร

นางสาวรัชดากร   ถานคร

 

 

ชานมิน

Mr.Chan Min 

    

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537