บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>>

จิรนัน

นางจีระนันท์   เทพสวัสดิ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

สุวิท

นายสุวิทย์     ทองขาว 

 

พงศธร

นายพงศธร   การกสิขวิธี 

 

ธวัลย์ลัษณ์

นางธวัลย์ลักษณ์  กาญจนบุตร 

 

พิมพ์ชนก ผล

นางสาวพิมพ์ชนก   อุดมผล 

 

 วัฒนายธนวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ

 

รังสิมา

นางสาวรังสิมา  คูหามงคล 

 

นางสาวปรินทร แผนสมบูรณ์

 

นางสาวปรียานุช แจ้มั่น

       

นายกิตติศักดิ์ ทวิยานนท์ 

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย  (การงาน)

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย      

วารินทร์

นายวารินทร์    ทองผามณีรัตน์

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537