บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ>>>>>

 

รอแต่งตั้งคำสั่ง

 หัวหน้ากลุ่มสาระ

ดลยา 

นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม

เพชรชมพู

นางสาวเพชรชมพู   อินทปัทม์

นายนรรฆพล สังวร 

 

นายจิรนุวัฒน์         สิทธิธนีนันท์  

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537