บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา>>>>>

 โชติกา

นางสาวโชติกา   เทพสาธร

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายอดิศักดิ์ จุลกิจวัฒน์


นางสาวกุสุมา  นาคน้อย 
 

 

 

รัชนันท์

นางสาวรัชชนันท์    ชัยรักเกียรติ

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537