บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม>>>

 ลัดดาวัลย์

นางสาวลัดดาวัลย์    รักษ์วงษ์ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ณัฐชา

นางสาวณัฐชา   ชมภูพงษ์ 

 

นิตยา

นางสาวนิตยา   ผาเนตร

 

สุดาริน

นางสาวสุดารินทร์  อนุสรณัฐพงศ์

 

พิมชนก สัน

นางพิมพ์ชนก   สันทัด

 

 นางสาวทิพย์กมล ตามบุญ

 

 นางสาวแสงตะวัน แสงค้อม

 

นายนวพันธ์ รักบ่อพลับ

 

นางสาววาสนา ผลาเลิศ
 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537