บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์>>>>>

อัมรา

นางสาวอมรา ใจติ๊บ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 ชุติมา

นางสาวชุติมา ใจคลาย

ธำรงค์ลัก

 

นางสาวธำรงลักษณ์ สมศรี

นพรัตน์

นางสาวนพรัตน์ ชาติมนตรี 

ทนงศักดิ์

นายทนงศักดิ์ แย้มเยื้อน 

จิตวิสุทธ์

นายจิตวิสุทธ์ จารีย์

ณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

 นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

 

นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์

นางสาวเนตินา เทียนศิริ 

นางสาวสุปราณี      อ่อนแช่ม 

นางสาววิภาวรรณ จิวเจริญ  

 นันนพัท

นางสาวนันท์นภัส พรพิชญานินทร์

เอกลัษณ์

 นายเอกลักษ์ พรหมมา

 

อาทิตย

นายอาทิตย์ ช้อยสามนาค