บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์>>>>>

อัมรา

นางสาวอมรา ใจติ๊บ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 ชุติมา

นางสาวชุติมา ใจคลาย

ธำรงค์ลัก

 

นางสาวธำรงลักษณ์ สมศรี

นพรัตน์

นางสาวนพรัตน์ ชาติมนตรี 

ทนงศักดิ์

นายทนงศักดิ์ แย้มเยื้อน 

จิตวิสุทธ์

นายจิตวิสุทธ์ จารีย์

ณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

 นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

 

นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์

นางสาวเนตินา เทียนศิริ 

นางสาวสุปราณี      อ่อนแช่ม 

นางสาววิภาวรรณ จิวเจริญ  

นางสาวจิราพร อยู่เป็นสุข  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสาวจิราพร อยู่เป็นสุข

นางสาวพรประภา วงศ์ธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวพรประภา วงศ์ธรรม

นายจิรศักดิ์ บุญจิตต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิยาศาสตร์
นายจิรศักดิ์ บุญจิตต์

เอกลัษณ์
นายเอกลักษ์ พรหมมา

 นันนพัท

นางสาวนันท์นภัส พรพิชญานินทร์

อาทิตย

นายอาทิตย์ ช้อยสามนาค