บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

<<<กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์>>>

 

นายชิต   ปัญญาพีระพงศ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

จักรี

นายจักรี    ศิลานิล

 

อรัญญาพร

นางสาวอรัญญาพร  โพธิ์พันธ์ 

 

กรกฎ

นายกรกฏ   สะลิม

 

สุปราณี

 นางสาวสุปราณี  มณีจันทร์

 

 

นางสาวกัลยาณี ปัญญชัย

 

 วิภารัตน์

นางสาววิภารัตน์  ฐากูลวงศ์

 

มัทนา

นางสาวมัทนา  สีดำ

 

 นางสาวณีรวัลย์  เกษมสุข

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537