บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

<<<กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์>>>

 

นายชิต   ปัญญาพีระพงศ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

จักรี

นายจักรี    ศิลานิล

 

อรัญญาพร

นางสาวอรัญญาพร  โพธิ์พันธ์ 

 

กรกฎ

นายกรกฏ   สะลิม

 

สุปราณี

 นางสาวสุปราณี  มณีจันทร์

 

 

นางสาวกัลยาณี ปัญญชัย

 

 วิภารัตน์

นางสาววิภารัตน์  ฐากูลวงศ์

 

มัทนา

นางสาวมัทนา  สีดำ

 

 นางสาวณีรวัลย์  เกษมสุข

 

นางสาวเจนจิรา ประทุมสูตร  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
นางสาวเจนจิรา ประทุมสูตร

 

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537