บุคลากรสายงานบริหาร

<<<<<บุคลากรสายงานบริหาร>>>>>

61

 

สุวิท

             นายสุวิทย์ ทองขาว
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
- หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ณัฐชา

           นางสาวณัฐชา ชมภูพงษ์

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

ลัดดาวัลย์

นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชุติมา

นางสาวชุติมา ใจคลาย

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537