งานแนะแนว

<<<บุคลากรกลุ่มงานแนะแนว>>>

นางสาวเสาวภา       กล่อมเมฆ นายวรสิทธิ์            ธิหล้า

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ>>>>>

สุภัตรา อุด 

นางสาวสุพัตรา  อุดอิน

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

สุภาวดี

นางสาวสุภาวดี   สังขสถาพร

 

ชีวิตา

นางสาวชีวิตา   บุญถนอม

 

นางสาวหัชศต์ฌล ผาติพัศนันท์

 

ชลัชธารา แสนตรามาส

นายชลัธธารา  แสนตรามาส 

 

นางสาวสุจิตรา       สิงห์บุบผา

นางสาวจิตประสงค์ จอมทอง Eg นางสาวจิตประสงค์ จอมทอง

 

 

ชานมิน

Mr.Chan Min 

    

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ>>>>>

 

ดลยา
นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม

 หัวหน้ากลุ่มสาระ

 เพชรชมพู

นางสาวเพชรชมพู   อินทปัทม์

นายนรรฆพล สังวร

นายจิรนุวัฒน์  สิทธิธนีนันท์ 

ฐิตินันท์ ดุษฎี  (ศิลปะ) 

นางสาวฐิตินันท์ ดุษฎี

บุคลากรกลุ่มงานสำนักงาน

<<<<<บุคลากรกลุ่มงานสำนักงาน>>>>>

 นางสาวกชกร  สุฤทธิ์


งานธุรการ/งานพัสดุสำนักงาน

สุรชัย

นายสุรชัย สังขจรัส

 

 

 

 .....................

งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

 

......................... 

งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

 ซีล๊า

 

นางชีลา  -

 

งานบริการอาคารเรียน

 

 

 

 

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>>

จิรนัน

นางจีระนันท์   เทพสวัสดิ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

สุวิท

นายสุวิทย์     ทองขาว 

 

ธวัลย์ลัษณ์

นางธวัลย์ลักษณ์  กาญจนบุตร

รังสิมา

นางสาวรังสิมา  คูหามงคล

 

พิมพ์ชนก ผล

นางสาวพิมพ์ชนก   อุดมผล 

 

 วัฒนายธนวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ

 

นางสาวปรียานุช แจ้มั่น

 

นางสาวปรินทร แผนสมบูรณ์

 

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย  (การงาน)

   นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย  
    

นายกิตติศักดิ์ ทวิยานนท์ 

จีระศักด์ แผลงศร  (คอมฯ)  จีระศักด์ แผลงศร     

นายนพดล  กล้วยหอม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนพดล  กล้วยหอม

 วารินทร์
นายวารินทร์    ทองผามณีรัตน์

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537