ข้อมูลผู้บริหาร

นายเจริญ พรหมมา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ศษ.ม. สาขา  การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537