กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

 


-หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
-หัวหน้างานการเงินและบัญชี
-หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุน


หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

หัวหน้างานคำนวณต้นทุนผลผลิต

หัวหน้างานควบคุมภายใน

 

 

 

งานสารบรรณ

งานบัญชี

งานสวัสดิการโรงเรียน

งานเลขานุการผู้อำนวยการ

 

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

 

 

งานสารบัญ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้างานประเมินผลการเงินและพัสดุ

 

งานควบคุมภายใน

หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย

หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน

 

 

 

 

งานแผนงานและนโยบาย

งานประกันคุณภาพภายใน

งานคำนวณต้นทุนผลผลิต

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

หัวหน้างานยานพาหนะ

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/งานจัดซื้อ

พนักงานขับรถ

 

พนักงานขับรถ

 

 

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537