ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไฟล์เอกสาร

 

ดาวโหลด 

 

 ตรารงเรียน
 Ulead videostudio 2
 วีดีโอเยี่ยมบ้านสัญจร รร อุดมสิทธิศึกษา
 แบบบันทึกการแจ้งซ่อม
 ไฟล์รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 แบบฟอร์มการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
 แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการปี 2560
 ตัวอย่างรายงานประจำเดือน  
 แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน
 โครงการห้องเรียนสีขาว

 ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ศิลปหัตถกรรม 67 

 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537