บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>>

สิริพร

นางสาวศิริพร   สามบุญศรี

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

สุวิท

นายสุวิทย์     ทองขาว 

 

พงศธร

นายพงศธร   การกสิขวิธี 

 

ธวัลย์ลัษณ์

นางธวัลย์ลักษณ์  กาญจนบุตร 

 

พิมพ์ชนก ผล

นางสาวพิมพ์ชนก   อุดมผล 

 

จิรนัน นางจีรนันท์   เทพสวัสดิ์

 

รังสิมา

นางสาวรังสิมา  ตูหามงคล 

 

วัฒ

นายธนวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ 

 

นางสาวปรียานุช แจ้มั่น

       

นางสาวปรินทร แผนสมบูรณ์

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย  (การงาน)

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย      


นายกิตติศักดิ์ ทวิยานนท์ 

นางสาวกุลนิษฐ์  พิพิธพงศานนท์

วารินทร์

นายวารินทร์    ทองผามณีรัตน์

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537