บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์>>>>>

ธำรงค์ลัก

 

นางสาวธำรงลักษณ์ สมศรี

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 ชุติมา

นางสาวชุติมา ใจคลาย

อัมรา

นางสาวอมรา ใจติ๊บ 

นพรัตน์

นางสาวนพรัตน์ ชาติมนตรี 

 

ทนงศักดิ์

นายทนงศักดิ์ แย้มเยื้อน

 

จิตวิสุทธ์

นายจิตวิสุทธ์ จารีย์

ณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

 นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

 

นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์

นางสาวเนตินา เทียนศิริ 

นันนพัท

 นางสาวนันท์นภัส พรพิชญานินทร์

เอกลัษณ์

นายเอกลักษ์ พรหมมา

 

 

อาทิตย

 นายอาทิตย์ ช้อยสามนาค

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537