บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์>>>>>

ศิษฎ์ฐิกานต์

นายศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นริศรา นางสาวนริศรา สุขมา

 

ชุติมา นางสาวชุติมา ใจคลาย

 

อัมรา นางสาวอมรา ใจติ๊บ

 

นพรัตน์

นางสาวนพรัตน์ ชาติมนตรี

 

จิตวิสุทธ์

นายจิตวิสุทธ์ จารีย์

 

ทนงศักดิ์

นายทนงศักดิ์ แย้มเยื้อน

 

ธำรงค์ลัก

นางสาวธำรงลักษณ์ สมศรี

 

สุปราณี  อ่อนแช่ม

นางสาวสุปราณี อ่อนแช่ม

 

ณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

 

นางสาวเนตินา เทียนศิริ

 

นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์

 

เอกลัษณ์

นายเอกลักษ์ พรหมมา

 

นันนพัท

นางสาวนันท์นภัส พรพิชญานินทร์

อาทิตย

 นายอาทิตย์ ช้อยสามนาค

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537