บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย>>>

อัมมิกา 

นางสาวอัมมิกา แสนสุวรรณ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

สุมนี

นางสาวสุมณี ต้นกันยา

นางสาวกันยารัตน์ จันมา

นางสาวชมพูนุช มากทรัพย์

นายจักรพันธ์ เมฆขาว

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537