บุคลากรสายงานบริหาร

<<<<<บุคลากรสายงานบริหาร>>>>>

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

 

สุวิท

นายสุวิทย์ ทองขาว
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่

 

และสิ่งแวดล้อม

ณัฐชา

นางสาวณัฐชา ชมภูพงษ์

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

ลัดดาวัลย์

นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายธนวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นริศรา

นางสาวนริศรา สุขมา


หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ธงชัย

นายธงชัย สังขวิภาส

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537