ดาวโหลดไฟล์เอกสาร

รูปแบบการทำแผน 2560 word Pdf

จุลสารโรงเรียน

ฉบับที่ 1  ไม่มี
ฉบับที่ 2  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 3  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 4  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 5  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 6  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 7  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 8  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 9  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 10  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 11  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 12  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 13  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 14  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 15  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 16  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 17  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 18  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 19  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 20  ไม่มี
ฉบับที่ 2ไม่มี
ฉบับที่ 22  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 23  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้
ฉบับที่ 24  อ่านเพิ่มเติม ที่นี้

ข้อมูลผู้บริหาร

๑. ประวัติส่วนตัว

๑.๑ ชื่อ – นามสกุล นายพงศกร  พูลสมบัติ

๑.๒ เกิด   ๑๘  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕       อายุ  ๔๔ ปี

๑.๓  ตำแหน่งหน้าที่หรือตำแหน่งในปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถานที่ทำงาน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  ตำบล หนองลู   อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๒๔๐  สังกัดหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘

๑.๔   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

๑.๕ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

วัน  เดือน  ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

  ๓  มกราคม   ๒๕๕๐

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์

๒๕  มิถุนายน   ๒๕๕๒

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนดิศกุล

๑๔  มกราคม   ๒๕๕๓

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนดิศกุล

  ๑  ตุลาคม     ๒๕๕๔

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

๓๐  ตุลาคม     ๒๕๕๖

จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

 

              ผู้รายงานไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย โดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้ยึดมั่นในระเบียบวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

๑) เป็นผู้ที่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน  ครูและบุคลากรทาง การศึกษา และบุคคลทั่วไป

๒) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ ที่จะอบรมสอนลูกศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

๓) เป็นผู้ที่รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

๔) เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่ทางราชการอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายด้วย    ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

๕) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่นำผลงานทางวิชาการไปใช้ในทางทุจริตและเป็น ภัยต่อชาติ

๖) เป็นผู้ที่รักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว และเป็นผู้ที่รักษาความลับทางราชการไม่กระทำ    การใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๗) เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตนด้านวิชาชีพอยู่เสมอ

๘) เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วย   ความบริสุทธิ์ใจ

๙) เป็นผู้ที่ช่วยเหลืองานต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ อีกทั้งหน่วยงานราชการอื่น และชุมชน ด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถทั้งในและนอกเวลาราชการ

จากการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาระเบียบวินัยและประพฤติตามจรรยาบรรณมาโดยตลอด ทำให้ผู้รายงานไม่เคยถูกสอบสวน หรือถูกลงโทษทางวินัยเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนให้กับทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

 

 ผลงานดีเด่น/ ความสำเร็จ

๑. ชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรมการบริหารงาน “Lab Schools” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๙

๒. ได้รับคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน ระดับชาติ ของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๙

๓. ได้รับคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน ระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๙

๔. รางวัลเหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๕. โล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

๖. ผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

๗. รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘

๘. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๘

๙. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประจำปี ๒๕๕๖ และ ประจำปี ๒๕๕๘

๑๐. เป็นคณะทำงานจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗   

 ผลงานการบริหารโรงเรียน 

            ๑) สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๒) โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ของสำนักตรวจการแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘

๓) โรงเรียนนำร่องในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๔) โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ของสำนักงานอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข   ปี ๒๕๕๗

๕)  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ของกระทรวงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๗

๖) โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ(เหรียญทองแดง) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๗) รางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ปี ๒๕๕๗

๘) โรงเรียนโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๘

๙) โรงเรียนโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  ของจังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๗

๑๐) เกียรติบัตรผ่านการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝันในระดับดีมาก  ปี ๒๕๕๗

๑๑) เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๕๘

๑๒) เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปี ๒๕๕๘

๑๓) ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center เป็น ๑ ในจำนวน ๑๕ โรงเรียนทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ ๒๑

๑๔) ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน ในโซน “ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่๒๑” ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๕) ผ่านการประเมินการคงสภาพสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๖) โรงเรียนสีขาวระดับดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา (อ.ส.ศ.)


จังหวัดกาญจนบุรี

พวกเราชาวอุดมสิทธิศึกษา
จะพาโชคชัยให้บ้านเมือง
เราพร้อมรวมพลังมุ่งหวังไทยประเทือง
รุ่งเรืองอนาคตวิไล

แม้ผู้ใดไม่มีสามัคคีรักหมู่
เราจะอยู่ยั่งยืนอย่างเขาไม่ได้
อุดมสิทธิศึกษาทำจริงไม่นิ่งนอนใจ
ชั่วดีอย่างไรเราต้องรักกัน

ข้าขอปฏิญาณสาบานตน
หากใครมาผจญชีพพลีพลัน
เลือดเนื้ออุดมสิทธิฯ จะมุ่งประจัญ
สู้ไม่หวั่นเพื่อไทย ไชโย ไชโย ไชโย

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537